Thiên Long PK
Thiên Long PK - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  BoBnhBao
  46
  Võ Đang
  2
  #eecc005#Y#bBoss V ?ang
  30
  Võ Đang
  3
  ACnh6789
  11
  Tiêu Dao
  4
  KhcHuHu
  10
  Võ Đang
  5
  TN
  8
  Cái Bang
  6
  CaveMu
  7
  Nga My
  7
  ThnhT
  6
  Tiêu Dao
  8
  Bm
  6
  Võ Đang
  9
  To
  6
  Tiêu Dao
  10
  TonNguyn
  5
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private